La incertesa ètica

Quan es parla d’ètica s’acostuma a emprar la paraula “incertesa” ja que, en tota situació en què hi ha en joc valors i principis, sol haver-hi un component de dubte. El sentit d’aquest terme pot percebre’s a priori com quelcom negatiu, ja que assenyala la no certesa d’una resposta. Però ben al contrari, dubtar no només pot ser desitjable, sinó que moltes vegades és positiu. Això és així especialment quan s’inicia un procés de raonament que permet identificar arguments ètics que potser inicialment no s’havien considerat, i suposa una oportunitat per plantejar-se noves preguntes que contribueixin a comprendre la situació. És el que s’anomena procés de raonament ètic.

El raonament ètic

El raonament ètic és una reflexió pràctica que es duu a terme a partir d'unes circumstàncies concretes i d'un context determinat. Aquest procés de reflexió ha de facilitar a la persona trobar les raons per prendre la decisió que consideri més oportuna per servir els interessos públics.

Procés de raonament ètic

Quan ens enfrontem a una situació de dubte ètic, la resposta inicial i la més espontània sol ser una barreja de principis ètics, de normes, d’interpretacions, de patrons de comportament adquirits o observats, etc. i pot estar basada en la pròpia experiència prèvia o en allò que és habitual fer en el context més immediat. Per tant, hi ha molts factors que poden condicionar la resposta i mai es parteix de zero.

En aquests casos, fer servir un mètode per a la reflexió ajuda a contrarestar la decisió “automàtica” perquè facilita: un raonament més conscient, organitzar les idees i considerar els elements més rellevants des d’un punt de vista ètic. En l’àmbit públic, aquest exercici s’ha de fer d’acord amb els principis i valors de l’ètica pública.

Per aprofundir sobre com es pot integrar en la presa de decisions públiques, et convidem a que accedeixis a la càpsula sobre la matèria que trobaràs a la secció ‘Sensibilització i formació’.

 

La utilitat de compartir els dilemes

En ètica no hi ha respostes estàndard o universals, ja que la reflexió sobre les circumstàncies concretes en cada cas és el que fa possible determinar com actuar.

Compartir les preocupacions ètiques i dialogar amb altres persones permet incorporar noves perspectives que poden contribuir en el procés intern de deliberació.  Aquest intercanvi afavoreix que la persona es formuli noves preguntes que ajudaran a identificar més raons i arguments ètics a tenir en compte en la decisió.