Per a què serveix la consulta al DialÈtic?

L’ètica ha de ser sempre reflexionada. En situacions en què es presenta un dubte, complementar la pròpia reflexió amb una visió externa, com la que ofereix DialÈticpot aportar  un punt de vista menys condicionat pel context i possibles nous arguments ètics que poden incorporar-se al procés de decisió.

Qui pot plantejar consultes ?

Poden fer consultes les persones que serveixen en organitzacions públiques de Catalunya que, en nom i interès propi, vulguin demanar consell en qualsevol de les situacions descrites en l’apartat anterior.

Què es pot consultar a DialÈtic?

Poden ser objecte de consulta els dilemes o les preocupacions de naturalesa ètica, sorgits en situacions concretes de la pràctica professional, que puguin arribar a afectar el comportament íntegre dels servidors i servidores públics si no es gestionen adequadament.

Quines consultes no entren dins l’àmbit de DialÈtic ?

  • L’assessorament legal o normatiu.
  • Peticions d'opinió jurídica sobre situacions controvertides que la persona consultant tingui o pugui arribar a tenir amb la seva Administració.
  • Les denúncies o alertes de casos de corrupció o frau.
  • Dilemes aliens.

En cas que la consulta no sigui susceptible de resposta es comunicaran els motius.

Puc fer servir el canal de consulta de DialÈtic per a formular dubtes de caràcter institucional?

DialÈtic atén peticions a títol individual. Les consultes efectuades en nom de les institucions que integren el sector públic de Catalunya no podran ser gestionades des d’aquest servei, tot i que l’Oficina hi pot donar resposta mitjançant altres serveis que ofereix la Direcció de Prevenció.

En què consistirà l’acompanyament de l’Oficina?

A partir de la teva consulta, s’iniciarà un diàleg individual i confidencial per donar-te acompanyament en la reflexió ètica per part un tècnic o tècnica integrant de l’equip de professionals de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Quan rebré una resposta a la consulta?

El termini de resposta és habitualment d’un màxim de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció de la consulta.

En casos puntuals, a causa de la complexitat del cas plantejat, de l’alt volum de sol·licituds o d’altres condicions que afectin el servei, es podria ampliar el termini fins a 30 dies. En cas que fos així, es comunicaria a la persona consultant.

És vinculant la resposta a la consulta?

No. Com que DialÈtic no ofereix una resposta tancada sobre què ha de fer la persona consultant, sinó una sèrie d’arguments ètics que puguin ajudar-la a prendre la seva decisió, aquesta no serà mai vinculant.

Puc fer una consulta a DialÈtic encara que ja hagi plantejat aquesta mateixa consulta a altres canals d’assessorament ètic?

Sí. La resposta que ofereix l’Oficina Antifrau pot complementar el que puguin haver expressat altres òrgans o mecanismes d’assessorament ètic de què disposin la pròpia o altres institucions.

En la meva organització m’encarrego de la formació en matèria d’ètica i integritat de tot el personal. Puc incloure en la meva proposta les càpsules de sensibilització disponibles a DialÈtic?

Els recursos formatius disponibles a DialÈtic volen contribuir a la sensibilització en matèria d’ètica i integritat del conjunt dels servidores i servidores públiques. Per tant, com més persones hi accedeixin, millor. L’Oficina Antifrau difon aquests materials sota una llicència de Reconeixement-No Comercial-Sense Obra Derivada 4.0 Internacional.