Qui pot plantejar consultes?

Poden fer consultes les persones que desenvolupen les seves funcions en organitzacions públiques de Catalunya i vulguin obtenir un punt de vista extern i complementari davant de qualsevol situació professional on hi ha qüestions ètiques implicades.

Què es pot consultar a DialÈtic?

Poden ser objecte de consulta dilemes, dubtes, incerteses, preocupacions o problemàtiques de naturalesa ètica vinculats a situacions concretes de la pràctica professional que, si no es gestionen adequadament, podrien arribar a afectar la integritat de la institució.

Les consultes han de referir-se a situacions reals en què la persona consultant tingui marge d’actuació i en sigui part implicada.

Consultes excloses de l'àmbit de DialÈtic

No poden ser motiu de consulta els dilemes que no afectin directament la persona consultant.

No poden adreçar-se a DialÈtic peticions d'opinió jurídica ni esperar-ne posicionaments respecte situacions controvertides que la persona consultant tingui o pugui arribar a tenir amb la seva Administració.

DialÈtic no és tampoc cap canal per denunciar, alertar o qüestionar comportaments o actituds susceptibles de donar lloc a responsabilitats de qualsevol naturalesa. En tal cas, es pot fer ús dels canals de denúncia disponibles en les diferents institucions i també el de l’Oficina Antifrau.

Quan el motiu de la consulta encaixi en algun dels supòsits d’exclusió descrits, l’Oficina Antifrau comunicarà a la persona consultant els motius d’inadmissibilitat.

Àmbit de la resposta

Les reflexions ofertes com a orientació se centren únicament en l’àmbit de l’ètica professional pública.

Identitat del tècnic de DialÈtic

L’Oficina Antifrau posarà en coneixement de la persona consultant la identitat del tècnic o tècnica de la Direcció de Prevenció encarregat de fer l’acompanyament i donar-li resposta.

Singularitat de la resposta

Les situacions concretes que donen lloc a fer-se preguntes sobre qüestions ètiques, no es poden resoldre sense tenir en compte el context.

En l’anàlisi que dugui a terme l’Oficina Antifrau es procurarà tenir en compte tant els principis ètics i regles de conducta recollits en les normes jurídiques aplicables, així com la resta d’instruments que formen part del sistema d’integritat institucional on presti serveis la persona que fa la consulta i, en particular, els codis ètics o de conducta. També poden considerar-se les recomanacions i millors pràctiques reconegudes per organismes internacionals o d’altres institucions prescriptores en l’àmbit de la integritat pública.

Segones opinions

L’acompanyament de DialÈtic no exclou segones opinions. El parer expressat mitjançant les respostes que ofereix l’Oficina Antifrau pot complementar el que puguin expressar d’altres òrgans o mecanismes d’assessorament ètic de què disposi la institució on presta serveis la persona consultant.

Funció sensibilitzadora

Aquelles qüestions plantejades a través del canal de consulta que resultin de major interès o més freqüents podran incorporar-se a la secció “Consultes destacades”, sempre de manera totalment anonimitzada i comptant amb el consentiment de la persona consultant.

Coresponsabilitat

Cal fer un ús responsable del servei d’acompanyament ètic. Un diàleg sincer, basat en informació veraç és condició necessària per iniciar un procés de reflexió ètica enriquidor per a la persona i que contribueixi a enfortir la cultura ètica de les organitzacions.