Guia per a la gestió dels conflictes d'interès

Autoritats i empleats públics, en tant que ciutadans, tenim interessos particulars legítims. És inevitable que en algun moment de la nostra carrera professional ens trobem en alguna situació en què algun d’aquests interessos pot entrar en conflicte amb el nostre deure públic, de manera que el nostre judici professional podria arribar a veure’s influït realment, potencialment o aparentment per aquell interès.

Trobar-nos en una situació de risc com aquesta no és cap problema. El problema és no reconèixer que ja ens hi trobem i no gestionar-la adequadament per evitar qualsevol biaix en la decisió pública que prenguem en nom de la ciutadania.

A continuació es presenten un seguit d’eines per gestionar els conflictes d’interès, classificades en tres grans grups segons l’objectiu que persegueixen dins el paradigma de la prevenció de riscos: eines de detecció de conflictes d’interès, eines de gestió i eines per garantir l’eficàcia de les anteriors.