Factors de risc

Personals
 1. «Reclutament» no meritocràtic dels empleats públics
 2. Manca d’inamovibilitat real dels empleats que participen en la compra pública
 3. Deficient gestió dels conflictes d’interès 
 4. Manca de formació sobre l’efecte dels biaixos cognitius en la presa de decisions
 5. Manca de sensibilització sobre ètica pública i riscos per a la integritat
 6. Manca de gestió de la carrera dels professionals de la compra pública
 7. Manca d’especialització en la normativa de contractació
 8. Deficient desenvolupament de les competències de compra
 9. Desconeixement o escàs ús d’eines de suport a la compra
 10. Supervisió jeràrquica deficitària
Organitzatius
Direcció

Factors relacionats amb la direcció que incideixen en tot el proveïment institucional:

 1. Manca de visió global de les necessitats d’obres, subministraments i serveis per al mandat i consegüents disfuncions en la planificació de la contractació
 2. Límits incerts o confusos entre l’àmbit de decisió política i el de decisió tecnicoadministrativa 
 3. Decisions polítiques que creen compromisos d’impossible compliment amb la normativa vigent 
 4. Insuficient transparència de les relacions de la direcció amb operadors econòmics i altres actors rellevants per al proveïment institucional 
Gestió professional

Factors relacionats amb la gestió professional del conjunt del proveïment institucional:

 1. Adopció d’estratègies de proveïment que superen la capacitat de compra institucional
 2. Marge organitzatiu per a l’adopció injustificada d’estratègies de proveïment no competitives (convenis i encàrrecs a mitjans propis)
 3. Manca de seguiment i avaluació de les estratègies de proveïment
 4. Descoordinació de les unitats o òrgans administratius que participen en la preparació, licitació o execució dels contractes
 5. Manca de segregació de funcions en el cicle de contractació, en particular en entitats que concentren la seva contractació en un o pocs mercats
 6. Nínxols de coneixement no documentat sobre prestacions estratègiques que es contracten de forma recurrent 
 7. Manca de rotació i altres dèficits en la gestió de les relacions professionals entre personal al servei dels ens públics i contractistes
 8. Insuficiència d’eines organitzatives o canals de suport institucional a la compra íntegra i professional 
Control intern

Factors relacionats amb el control intern del proveïment:

 1. Marge per interpretar a la baixa el nivell de subjecció institucional a la normativa de contractació
 2. Afebliment organitzatiu del control real de la contractació
 3. Afebliment organitzatiu de la figura del responsable del contracte
Gestió pressupostària

Factors relacionats amb la gestió pressupostària:

 1. Pressions internes per exhaurir el pressupost anual
 2. Reducció del període d’execució ordinària del pressupost
 3. Desvinculació del proveïment respecte al cicle pressupostari
Gestió dels recursos humans

Factors relacionats amb la gestió dels recursos humans:

 1. Planificació o pressupost de recursos humans inadequat al perfil de compra, l’estratègia de proveïment institucional o al seu seguiment i avaluació
 2. Manca d’avaluació dels nivells de risc dels llocs de treball involucrats en la compra pública
 3. Polítiques de recursos humans que perpetuen la provisionalitat
Procedimentals
Preparació

Durant la preparació d’un contracte:

 1. Deficiències en la recollida, anàlisi de dades i elaboració documental sobre la necessitat i les alternatives per cobrir-la
 2. Inadequada avaluació de la necessitat de contractar o de la idoneïtat del contracte projectat per cobrir-la
 3. Planificació o pressupostació insuficient o poc rigorosa
 4. Deficient identificació o descripció de l’objecte del contracte, les seves especificacions tècniques o les condicions d’execució
 5. Deficient tria o disseny dels criteris de selecció
 6. Deficient tria i ponderació dels criteris d’adjudicació o disseny dels sistemes de puntuació 
 7. Ús distorsionat o no genuí de llindars, durades, terminis i excepcions de la normativa
 8. Gestió inadequada de la informació i la documentació que no són encara públiques
Licitació

Durant la licitació d’un contracte:

 1. Publicitat insuficient de la licitació
 2. Deficient gestió de les sol·licituds d’aclariments sobre els plecs
 3. Custòdia deficient de les ofertes presentades fins al moment de l’obertura dels sobres
 4. Manca d’aplicació de les pautes per detectar i comunicar indicis de col·lusió
 5. Designació de persones sense expertesa suficient per avaluar tècnicament les ofertes
 6. Comprovació defectuosa del compliment dels requeriments i les limitacions per participar en la licitació
 7. Manca de motivació o justificació deficient de les baixes considerades anormals
 8. Aplicació inadequada dels criteris d’adjudicació
 9. Preparació defectuosa de la proposta d’adjudicació
 10. Manca de supervisió de la documentació amb què es resol o es formalitza el contracte 
Execució

Durant l’execució d’un contracte:

 1. Insuficient supervisió de l’execució per detectar incidències o incompliments i garantir una correcta recepció de la prestació 
 2. Gestió negligent de les incidències esdevingudes durant l’execució del contracte i els incompliments materialitzats
 3. Ineficàcia o ineficiència dels mecanismes d’exigència de responsabilitats per incompliments contractuals
Potenciadors
 1. Models de comportament impropi en la cadena directiva i de comandament
 2. Cultures organitzatives desviades de l’ètica professional pública
 3. Precedents de no detecció i no sanció en la memòria organitzativa, que generen percepció d’impunitat
 4. Precedents de represàlies envers persones alertadores en la memòria organitzativa, que generen por
 5. Renúncia a comunicar internament les transgressions detectades i no tolerades
 6. Regles o sistemes de treball informals dins d’alguns grups que «protegeixen» d’eventuals acusacions i reforcen la percepció d’impunitat
 7. Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen les percepcions de tolerància i impunitat de les transgressions
Perpetuadors
 1. Manca de voluntat i compromís amb el foment de la integritat i la lluita contra la corrupció en els més alts nivells polític i de gestió de la institució
 2. Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la integritat institucional al llarg de la cadena directiva i de comandament
 3. Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les funcions i responsabilitats específiques de la institució (codis ètics, de conducta...)
 4. Manca d’obertura i foment del debat ètic dins la institució
 5. Manca de mecanismes d’orientació ètica formals i informals o dèficits en la seva gestió
 6. Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar l’interès públic i de canals adients d’alerta
 7. Manca d’avaluació periòdica del sistema d’integritat institucional