Guia per a la integritat en la contractació pública

La finalitat de gestionar els riscos per a la integritat en la contractació pública d’una institució és garantir que els recursos i la capacitat de decisió s’empren per al «compliment i realització dels fins institucionals», prioritzant l’interès públic sobre els interessos privats.

El punt de partida de la prevenció és que, allà on hi ha accés a recursos públics i capacitat de decisió, hi ha la possibilitat que algú els faci servir per a finalitats diferents de les previstes i prioritzi l’interès privat enlloc del públic. El risc, doncs, existeix i cal gestionar-lo per oferir la màxima garantia d’integritat institucional.                        

Amb l’aprovació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 s’imposen noves obligacions en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció, el frau i altres irregularitats als òrgans de contractació.

Gestionar els riscos per a la integritat en la contractació pública facilitarà a les institucions públiques determinar el seu grau de vulnerabilitat i dissenyar i implementar les mesures preventives més adients, així com preveure la resposta més eficaç si el risc es materialitza.                           

Aquesta guia, elaborada per l’Oficina Antifrau, pretén facilitar a les institucions públiques de Catalunya l’anàlisi dels propis riscos, així com les eines i recursos necessaris per a dur a terme una tasca preventiva en aquest àmbit concret de la gestió pública. Hi trobareu dos blocs de continguts:

  • La identificació de les 12 àrees de risc de la contractació pública i l'anàlisi dels factors de risc més habituals o més greus, resultat de la diagnosi duta a terme per l'Oficina Antifrau. 
  • Els passos a seguir per endegar un procés de gestió de riscos en aquest àmbit concret.

Aquesta guia sintetitza l'estudi dut a terme per l'Oficina Antifrau en el marc del projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública.