Vulnerabilitats
 • Oportunitats de distorsions (internes o externes a l’entitat adjudicadora) d’uns procediments molt reglats per tal de:

  • impedir o restringir l’accés d’operadors econòmics actius al mercat a una licitació o
  • falsejar l’autèntica competència durant la preparació de les ofertes definitives.

Sense autèntica competència, no es pot garantir una contractació eficient. D’aquí l’obligació de les entitats adjudicadores de garantir el dret d’accés a les licitacions públiques en condicions d’igualtat i no-discriminació i de salvaguardar en tot moment la lliure competència.

Riscos identificats
 • No detectar els conflictes d’interès dels servidors públics que responen a les sol·licituds d’informació o aclariments durant el termini per a la presentació de les ofertes, que custodien les proposicions rebudes o, en procediments amb negociació, que coneixen el contingut de les negociacions amb cada empresa candidata o licitadora.
 • No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’informació privilegiada durant la fase de licitació.
 • Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada als operadors econòmics.
 • No detectar pràctiques col·lusòries o no respondre-hi de forma adient.
 • No vetllar per la confidencialitat de les proposicions fins la seva obertura pública.
 • Falsejar la negociació, en aquells procediments que la contemplin, abans de la presentació de les ofertes definitives.
Algunes pràctiques associades
 • Dificultar l’accés a la documentació completa que els candidats requereixen per preparar les ofertes.
 • No fer pública informació relacionada amb aclariments sol·licitats per algun operador respecte a la documentació publicada (anunci o plecs).
 • No comunicar indicis de col·lusió a l’autoritat de competència que correspongui (en l’àmbit de Catalunya, l’Autoritat Catalana de la Competència).
Documents de treball

Documents de treball núm. 3 per veure altres exemples

Factors de risc
Personals
 • «Reclutament» no meritocràtic dels empleats públics
 • Manca d’inamovibilitat real dels empleats que participen en la compra pública
 • Deficient gestió dels conflictes d’interès
 • Manca de formació sobre l’efecte dels biaixos cognitius en la presa de decisions
 • Manca de sensibilització sobre ètica pública i riscos per a la integritat
 • Manca de gestió de la carrera dels professionals de la compra pública
 • Manca d’especialització en la normativa de contractació
 • Deficient desenvolupament de les competències de compra
 • Desconeixement o escàs ús d’eines de suport a la compra
 • Supervisió jeràrquica deficitària
Organitzatius

Factors relacionats amb la direcció que incideixen en tot el proveïment institucional

 • Manca de visió global de les necessitats d’obres, subministraments i serveis per al mandat i consegüents disfuncions en la planificació de la contractació
 • mits incerts o confusos entre l’àmbit de decisió política i el de decisió tecnicoadministrativa
 • Insuficient transparència de les relacions de la direcció amb operadors econòmics i altres actors rellevants per al proveïment institucional
 • Insuficient transparència de les relacions de la direcció amb operadors econòmics i altres actors rellevants per al proveïment institucional

Factors relacionats amb la gestió professional del conjunt del proveïment institucional

 • Adopció d’estratègies de proveïment que superen la capacitat de compra institucional
 • Manca de seguiment i avaluació de les estratègies de proveïment
 • Descoordinació de les unitats o òrgans administratius que participen en la preparació, licitació o execució dels contractes
 • Manca de segregació de funcions en el cicle de contractació, en particular en entitats que concentren la seva contractació en un o pocs mercats
 • Nínxols de coneixement no documentat sobre prestacions estratègiques que es contracten de forma recurrent
 • Manca de rotació i altres dèficits en la gestió de les relacions professionals entre personal al servei dels ens públics i contractistes
 • Insuficiència d’eines organitzatives o canals de suport institucional a la compra íntegra i professional

Factors relacionats amb el control intern del proveïment

 • Marge per interpretar a la baixa el nivell de subjecció institucional a la normativa de contractació
 • Afebliment organitzatiu del control real de la contractació

Factors relacionats amb la gestió dels recursos humans

 • Planificació o pressupost de recursos humans inadequat al perfil de compra, l’estratègia de proveïment institucional o al seu seguiment i avaluació
 • Manca d’avaluació dels nivells de risc dels llocs de treball involucrats en la compra pública
 • Polítiques de recursos humans que perpetuen la provisionalitat
Procedimentals
 • Publicitat insuficient de la licitació
 • Deficient gestió de les sol·licituds d’aclariments sobre els plecs
 • Custòdia deficient de les ofertes presentades fins al moment de l’obertura dels sobres
 • Manca d’aplicació de les pautes per detectar i comunicar indicis de col·lusió
Potenciadors
 • Models de comportament impropi en la cadena directiva i de comandament
 • Cultures organitzatives desviades de l’ètica professional pública
 • Precedents de no detecció i no sanció en la memòria organitzativa, que generen percepció d’impunitat
 • Precedents de represàlies envers persones alertadores en la memòria organitzativa, que generen por
 • Renúncia a comunicar internament les transgressions detectades i no tolerades
 • Regles o sistemes de treball informals dins d’alguns grups que «protegeixen» d’eventuals acusacions i reforcen la percepció d’impunitat
 • Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen les percepcions de tolerància i impunitat de les transgressions
Perpetuadors
 • Manca de voluntat i compromís amb el foment de la integritat i la lluita contra la corrupció en els més alts nivells polític i de gestió de la institució
 • Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la integritat institucional al llarg de la cadena directiva i de comandament
 • Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les funcions i responsabilitats específiques de la institució (codis ètics, de conducta...)
 • Manca d’obertura i foment del debat ètic dins la institució
 • Manca de mecanismes d’orientació ètica formals i informals o dèficits en la seva gestió
 • Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar l’interès públic i de canals adients d’alerta
 • Manca d’avaluació periòdica del sistema d’integritat institucional