Fase d'avaluació

La tercera fase d’un procés de gestió de riscos és l’avaluació dels riscos, la qual ens permetrà dissenyar actuacions preventives per reduir la probabilitat que els riscos es materialitzin, per una banda, i mesures contingents, per respondre i minimitzar els efectes en cas que el risc s’arribés a materialitzar.

En primer lloc caldrà esbrinar aquelles mesures ja existents a la institució que, d’una manera o d’una altra, tenen un efecte preventiu en els riscos identificats. Igualment també caldrà identificar aquelles mesures de les que ja disposa la institució i que estan orientades a l’objectiu últim de la contingència (mitigar els efectes o les conseqüències).

En segon lloc, i un cop valorada l’efectivitat de les mesures existents en relació al risc tolerable que la institució està disposada a assumir, s’hauran de pensar noves mesures que complementin la gestió.

El resultat d’aquesta tercera fase és un llistat amb les mesures preventives i contingents per a cadascun dels riscos.

Proposta d'Antifrau

L’estudi dut a terme per l’Oficina Antifrau ha permès facilitar documentació i eines per ajudar amb la identificació i categorització dels principals riscos de la contractació pública, així com amb l’anàlisi dels seus factors. Tanmateix l’avaluació dels riscos dependrà dels factors i efectes detectats en cada institució i de les mancances en les mesures ja existents.

És, per tant, tasca de cada institució dur a terme aquesta avaluació que els permeti prioritzar i començar a revisar i dissenyar mesures sobre aquells riscos que son més probables o més greus per a la seva institució.

Tanmateix, sense ser mesures específicament dissenyades per a l’àmbit de la contractació pública, i com a exemple, us poden ajudar les eines preventives i contingents estàndards per als riscos relacionats amb els conflictes d’interès que poden sorgir al llarg de tot el cicle de contractació.

Informe sobre la gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya

A la pràctica...

En aquesta fase heu d'emprar la Taula 3, que us permetrà: 

  1. especificar les principals àrees de risc i riscos per a la integritat
  2. visualitzar factors i les conseqüències dels riscos
  3. valorar les mesures preventives i contingents 
  4. concretar les mesures en un pla d’integritat

  Per dur a terme aquesta tercera fase d’avaluació dels riscos seguiu els següents passos.

  Comenceu per l’avaluació de les mesures preventives.

  1. Traslladeu els riscos identificats i prioritzats de la taula 2 (columna central) a la primera columna.
  2. Transcriviu els factors generadors, potenciadors i perpetuadors de cada risc, si els heu prioritzat, ordenats pel grau d’incidència.
  3. Identifiqueu i llisteu les mesures preventives (sensibilització en riscos, declaracions sobre l’absència de conflictes d’interès, planificació, etc.) ja existents en la vostra institució per a cadascun dels factors de risc. Comenceu per aquells que heu prioritzat.
  4. Avalueu l’eficàcia d’aquestes mesures en relació amb els riscos. Us pot ajudar respondre a la següent qüestió:
  • Un cop aplicades les mesures preventives, el risc residual resultant és tolerable per a la vostra institució?
  1. Si el risc residual és massa elevat, cerqueu noves mesures preventives per reduir la probabilitat que aquell risc es materialitzi, fins que el risc residual sigui tolerable per a la institució.

  Seguiu amb l’avaluació de les mesures contingents.

  1. Traslladeu els riscos identificats i prioritzats de la taula 2 (columna central) a la primera columna.
  2. Anoteu a la columna 2 les conseqüències d’aquests riscos que ja heu analitzat i teniu llistats i ordenats a la taula 2.
  3. Identifiqueu i llisteu les mesures contingents actuals de la vostra institució per a cadascun dels riscos; és a dir, aquelles adreçades a detectar indicis que es poden haver materialitzat en actes irregulars, fraudulents o corruptes i mesures per respondre-hi el més aviat possible per reduir la gravetat de les seves conseqüències (mecanismes de control intern, canals d’alerta, sistemes d’indicadors específics que aixequin alertes en la contractació, procediments d’investigació dels indicis denunciats, formació del personal, etc.).
  4. Exploreu l’eficàcia de les anteriors mesures i avaleu si ajudarien a mitigar els efectes del risc en cas que aquest esdevingués.
  5. Afegiu, si s’escau, noves mesures contingents per a tractar els riscos en cas que s’arribin a materialitzar.

   

  Recordeu que el resultat d’aquesta tercera fase és un llistat amb les mesures preventives i contingents per a cadascun dels riscos.