Fase de tractament

La quarta fase d’un procés de gestió de riscos es concreta en un Pla d’integritat (Pla de gestió dels riscos per a la integritat). Aquest pla parteix del treball realitzat a les fases d’identificació, anàlisi i avaluació dels riscos i estableix qui es responsabilitza de cada mesura establerta, a més de quan i com s’han de dur a terme o preparar.

Aquest pla ha d’incloure tant el Pla de prevenció com el Pla de contingència.

El Pla de prevenció inclourà i planificarà la implantació d’aquelles mesures plantejades a la part final de la fase 3, les quals han de permetre actuar contra cada factor de risc i reduir, així, la probabilitat dels riscos.

El Pla de contingència, per la seva banda, recollirà i planificarà les mesures plantejades per reduir la gravetat de cadascun dels efectes dels riscos.

El resultat d’aquesta quarta fase és la implatació del Pla d’integritat de la contractació pública de la vostra institució, format pel Pla de prevenció i el de contingència.

Pla d'Integritat
Proposta d'Antifrau

La planificació de les mesures preventives (Pla de prevenció) i contingents (Pla de contingència) és un procés únic, específic i adaptat a la realitat de cada institució en un període concret. El Pla d’integritat resultant serà, per tant, diferent i específic en cada cas. És per això que l’Oficina Antifrau no proposa cap model estàndard, només les eines que trobareu a la pestanya “A la pràctica”.

En aquesta planificació caldrà dur a terme: l’assignació d’un responsable per a cada mesura preventiva i contingent, la previsió dels recursos necessaris per a la seva implementació, la data límit d’aquesta implementació, la definició de la periodicitat del seguiment en cada cas, així com el disseny de les alertes (avís o senyal) per a la seva posada en marxa, en el cas concret de les mesures contingents.

A la pràctica...

En aquesta fase heu d'emprar la Taula 4, que us permetrà: 

 1. especificar les principals àrees de risc i riscos per a la integritat
 2. visualitzar els factors i les conseqüències dels riscos
 3. valorar les mesures preventives i contingents 
 4. concretar de les mesures en un pla d’integritat 

Per dur a terme aquesta quarta fase de tractament dels riscos, us proposem que feu servir la taula 4 i seguiu els següents passos:

 1. Recupereu les noves mesures preventives de la taula 3 i llisteu-les a la primera columna.
 2. Assigneu una persona responsable per a cada mesura preventiva que serà l’encarregada de la posada en marxa i del seu seguiment.
 3. Feu una previsió dels recursos necessaris per a la seva implementació (humans, materials, etc.) i anoteu-los a la columna 3.
 4. Fixeu una data límit per a la implementació de cada mesura preventiva.
 5. Definiu la forma i periodicitat del seguiment de cada mesura preventiva, que serà el nucli de la següent fase.

Seguiu amb l’avaluació de les mesures contingents:

 1. Recupereu les noves mesures contingents de la taula 3 i llisteu-les a la primera columna.
 2. Assigneu una persona responsable per a cada mesura contingent que serà l’encarregada de definir-la i d’establir les alertes que indicaran que cal posar-la en marxa.
 3. Feu una previsió dels recursos necessaris per a la seva preparació i posada en marxa i anoteu-los a la columna 3.
 4. Establiu la data límit per disposar dels processos, protocols o eines necessaris per a la seva posada en marxa.
 5. Establiu quines alertes o red flags permetran identificar les pràctiques materialitzades el més aviat possible i avisar de la necessitat de posar en marxa les mesures contingents dissenyades.

Recordeu que el resultat d’aquesta quarta fase és la implatació del Pla d’integritat de la contractació pública de la vostra institució, format pel Pla de prevenció i el de contingència.