Vulnerabilitats
 • Oportunitats d’influències externes o pressions internes en el procés de definició de la necessitat.
 • Ampli marge de discrecionalitat per:
  • si cal contractar alguna prestació per cobrir aquella necessitat i, si aquest és el cas,
  • què cal contractar i quina és la forma més idònia i eficient de fer-ho.
Riscos identificats
 • No detectar conflictes d’interès dels servidors públics que participen en la detecció de la necessitat i en les decisions de si és necessari contractar i quina és la forma més idònia de fer-ho.
 • No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’incidir en la definició de la necessitat o en la preparació de la contractació.
 • Dissenyar la contractació d’obres, subministraments o serveis innecessaris, sobredimensionats, d’impossible execució o perjudicials per a la institució pública o per a l’interès general.
Algunes pràctiques associades
 • Proposar un contracte —o influir en la decisió d’impulsar el contracte— trobant-se en situació de conflicte d’interès no declarada a l’organització.
 • Proposar de forma automàtica la contractació d’una prestació actualment externalitzada, sense cap reavaluació de la necessitat o descartant per defecte la prestació del servei amb recursos propis.
 • Preparar contractes de definició vaga o d’escassa qualitat tècnica que faciliten la materialització d’altres riscos durant la fase de licitació (per exemple, durant la valoració de les ofertes) o durant l’execució (per exemple, modificacions substancials de les prestacions contractades).
Documents de treball

Documents de treball núm. 3 per veure altres exemples

Factors de risc
Personals
 • «Reclutament» no meritocràtic dels empleats públics
 • Manca d’inamovibilitat real dels empleats que participen en la compra pública
 • Deficient gestió dels conflictes d’interès
 • Manca de formació sobre l’efecte dels biaixos cognitius en la presa de decisions
 • Manca de sensibilització sobre ètica pública i riscos per a la integritat
 • Manca de gestió de la carrera dels professionals de la compra pública
 • Manca d’especialització en la normativa de contractació
 • Deficient desenvolupament de les competències de compra
 • Desconeixement o escàs ús d’eines de suport a la compra
 • Supervisió jeràrquica deficitària
Organitzatius

Factors relacionats amb la direcció que incideixen en tot el proveïment institucional

 • Manca de visió global de les necessitats d’obres, subministraments i serveis per al mandat i consegüents disfuncions en la planificació de la contractació
 • Límits incerts o confusos entre l’àmbit de decisió política i el de decisió tecnicoadministrativa
 • Decisions polítiques que creen compromisos d’impossible compliment amb la normativa vigent
 • Insuficient transparència de les relacions de la direcció amb operadors econòmics i altres actors rellevants per al proveïment institucional

Factors relacionats amb la gestió professional del conjunt del proveïment institucional

 • Adopció d’estratègies de proveïment que superen la capacitat de compra institucional
 • Manca de seguiment i avaluació de les estratègies de proveïment
 • Descoordinació de les unitats o òrgans administratius que participen en la preparació, licitació o execució dels contractes
 • Manca de segregació de funcions en el cicle de contractació, en particular en entitats que concentren la seva contractació en un o pocs mercats
 • Nínxols de coneixement no documentat sobre prestacions estratègiques que es contracten de forma recurrent
 • Manca de rotació i altres dèficits en la gestió de les relacions professionals entre personal al servei dels ens públics i contractistes
 • Insuficiència d’eines organitzatives o canals de suport institucional a la compra íntegra i professional

Factors relacionats amb el control intern del proveïment

 • Afebliment organitzatiu del control real de la contractació
 • Afebliment organitzatiu de la figura del responsable del contracte

Factors relacionats amb la gestió pressupostària

 • Pressions internes per exhaurir el pressupost anual
 • Reducció del període d’execució ordinària del pressupost (avançament sobtat del tancament pressupostari, pressupostos prorrogats que restringeixen la contractació de noves necessitats)

Factors relacionats amb la gestió dels recursos humans

 • Planificació o pressupost de recursos humans inadequat al perfil de compra, l’estratègia de proveïment institucional o al seu seguiment i avaluació
 • Manca d’avaluació dels nivells de risc dels llocs de treball involucrats en la compra pública
 • Polítiques de recursos humans que perpetuen la provisionalitat
Procedimentals
 • Deficiències en la recollida d’informació, anàlisi de dades i elaboració documental sobre la necessitat i les alternatives per cobrir-la
 • Inadequada avaluació de la necessitat de contractar  o de la idoneïtat del contracte projectat per cobrir-la
 • Planificació o pressupostació insuficient o poc rigorosa
 • Deficient identificació o descripció de l’objecte del contracte, les seves especificacions tècniques o les condicions d’execució
 • Deficient tria o disseny dels criteris de selecció
 • Deficient tria i ponderació dels criteris d’adjudicació o disseny dels sistemes de puntuació
 • Ús distorsionat o no genuí de llindars, durades, terminis i excepcions de la normativa
 • Gestió inadequada de la informació i la documentació que no són encara públiques
Potenciadors
 • Models de comportament impropi en la cadena directiva i de comandament
 • Cultures organitzatives desviades de l’ètica professional pública
 • Precedents de no detecció i no sanció en la memòria organitzativa, que generen percepció d’impunitat
 • Precedents de represàlies envers persones alertadores en la memòria organitzativa, que generen por
 • Renúncia a comunicar internament les transgressions detectades i no tolerades
 • Regles o sistemes de treball informals dins d’alguns grups que «protegeixen» d’eventuals acusacions i reforcen la percepció d’impunitat
 • Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen les percepcions de tolerància i impunitat de les transgressions
Perpetuadors
 • Manca de voluntat i compromís amb el foment de la integritat i la lluita contra la corrupció en els més alts nivells polític i de gestió de la institució
 • Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la integritat institucional al llarg de la cadena directiva i de comandament
 • Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les funcions i responsabilitats específiques de la institució (codis ètics, de conducta...)
 • Manca d’obertura i foment del debat ètic dins la institució
 • Manca de mecanismes d’orientació ètica formals i informals o dèficits en la seva gestió
 • Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar l’interès públic i de canals adients d’alerta
 • Manca d’avaluació periòdica del sistema d’integritat institucional