Vulnerabilitats
 • Oportunitat d’afavorir o perjudicar determinats operadors econòmics en discernir quins candidats o licitadors poden participar en una licitació.
Riscos identificats
 • No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen en la decisió d’admetre o excloure una oferta al procediment de licitació (o bé tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors).
 • No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’influir en la decisió d’admetre o excloure una oferta del procediment.
 • Aplicar irregularment els criteris de selecció de forma que s’afavoreixi o perjudiqui a determinades empreses candidates o licitadores.
 • Rebutjar ofertes incurses en presumpció d’anormalitat sense avaluació o motivació suficients.
Algunes pràctiques associades
 • No abstenir-se de participar en una mesa de contractació quan s’està en situació de conflicte d’interès.
 • Intentar influir en els membres d’una mesa de contractació perquè s’acceptin o rebutgin ofertes de forma irregular.
 • Admetre una oferta que mostra indicis de col·lusió o corrupció; per exemple, tres ofertes amb similituds que arriben a l’extrem de reproduir paràgrafs exactes amb errades ortogràfiques incloses i que alertarien d’ofertes de cobertura.
 • Excloure una oferta qualificant-la d’anormalment baixa sense una fonamentació o justificació suficient.
Documents de treball

Documents de treball núm. 3 per veure altres exemples

Factors de risc
Personals
 • «Reclutament» no meritocràtic dels empleats públics
 • Manca d’inamovibilitat real dels empleats que participen en la compra pública
 • Deficient gestió dels conflictes d’interès
 • Manca de formació sobre l’efecte dels biaixos cognitius en la presa de decisions
 • Manca de sensibilització sobre ètica pública i riscos per a la integritat
 • Manca de gestió de la carrera dels professionals de la compra pública
 • Manca d’especialització en la normativa de contractació
 • Deficient desenvolupament de les competències de compra
 • Desconeixement o escàs ús d’eines de suport a la compra
 • Supervisió jeràrquica deficitària
Organitzatius

Factors relacionats amb la direcció que incideixen en tot el proveïment institucional

 • Límits incerts o confusos entre l’àmbit de decisió política i el de decisió tecnicoadministrativa

Factors relacionats amb la gestió professional del conjunt del proveïment institucional

 • Manca de rotació i altres dèficits en la gestió de les relacions professionals entre personal al servei dels ens públics i contractistes
 • Insuficiència d’eines organitzatives o canals de suport institucional a la compra íntegra i professional

Factors relacionats amb el control intern del proveïment

 • Marge per interpretar a la baixa el nivell de subjecció institucional a la normativa de contractació
 • Afebliment organitzatiu del control real de la contractació

Factors relacionats amb la gestió dels recursos humans

 • Manca d’avaluació dels nivells de risc dels llocs de treball involucrats en la compra pública
 • Polítiques de recursos humans que perpetuen la provisionalitat
Procedimentals
 • Designació de persones sense expertesa suficient per avaluar tècnicament les ofertes
 • Comprovació defectuosa del compliment dels requeriments o les limitacions per participar en la licitació
 • Manca de motivació o justificació deficient de les baixes considerades anormals
Potenciadors
 • Models de comportament impropi en la cadena directiva i de comandament
 • Cultures organitzatives desviades de l’ètica professional pública
 • Precedents de no detecció i no sanció en la memòria organitzativa, que generen percepció d’impunitat
 • Precedents de represàlies envers persones alertadores en la memòria organitzativa, que generen por
 • Renúncia a comunicar internament les transgressions detectades i no tolerades
 • Regles o sistemes de treball informals dins d’alguns grups que «protegeixen» d’eventuals acusacions i reforcen la percepció d’impunitat
 • Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen les percepcions de tolerància i impunitat de les transgressions
Perpetuadors
 • Manca de voluntat i compromís amb el foment de la integritat i la lluita contra la corrupció en els més alts nivells polític i de gestió de la institució
 • Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la integritat institucional al llarg de la cadena directiva i de comandament
 • Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les funcions i responsabilitats específiques de la institució (codis ètics, de conducta...)
 • Manca d’obertura i foment del debat ètic dins la institució
 • Manca de mecanismes d’orientació ètica formals i informals o dèficits en la seva gestió
 • Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar l’interès públic i de canals adients d’alerta
 • Manca d’avaluació periòdica del sistema d’integritat institucional